Wednesday, November 22, 2006

Part 2

Minsang sinabi ng Pantas… (Part 2)


1) Bago mo turuan ang iba, turuan mo muna ang iyong sarili. Ikaw muna ang dapat kakitaan ng pagkatuto.

2) Ang kapatid na nangangapit kay Kristo, kahit sumama man ang umaakay, hindi maliligalig sa kanyang paglilingkod

3) Ang nag-iingat ng kanyang sarili, hindi ginagalaw ng masma at hindi maaaring mahiwalay.

4) Sa lahat ang iyong gagawin, isipin mo ito, “Ang ginagawa kong bang ito ay para sa buhay na walang hanggan, o para sa sariling kapakanan ko lang?”

5) Huli man daw at magaling, mauuna pa rin.

6) Mapanatag ka sa pagkatawag sa iyo.

7) Ang pang-alis ng kabalisahan – panalangin.

8) Kung ang ating hihilingin sa Dios ay para sa ikapagpapatuloy ng ating mga paglilingkod, hindi Siya magdadalawang-isip na ibigay ito sa atin.

9) I-asses natin ang ating mga sarili, baka gumagawa na lamang tayo para sa sarili nating kapakanan.

10) Kung kilala Mo ang Dios, hindi ka gagawa ng mga bagay na labag sa Kanyang kalooban, alam mo ang gusto Niya.

11) Hindi nyo ba naiisip kung gaano tayo ka-swerte? Mas malalim ang pagkakaintindi natin sa mga talata ng Biblia kaysa sa ibang relihiyon.

12) Kung gusto mong patawarin ka, magpatawad ka muna. Kung gusto mong kaawaan ka, magbigay ka rin muna ng iyong awa.

13) Are we concerned? Are we helping God with His plan to win souls? Hanggang ngayon ay nagtatayo si Kristo, dapat kasali tayo.

14) Tapat ang Dios, dapat magpakatapat din tayo.

15) Para kaawaan ka, magiwan ka muna ng iyong mga kasalanan.

16) Papaano ka makakaasa ng awa mula sa Dios kung ikaw mismo ay hindi naaawa.

17) Ang hindi nagtitiwala sa Mangangaral ay hindi giginhawa.

18) Ang pagtalikod sa totoo ay ang ugat ng kasamaan ng tao.

19) Huwag tayong mabalisa, may Dios na nagmamalasakit sa atin, at Espiritung tutulong sa atin.

20) You are not here to live up with the expectations of other people, as long as you know what is right and do what is right.

21) Para magawa mo ang isang bagay, dapat alam mo kung ano ang ipinagagawa sa iyo.

22) Walang bayani na hindi lumaban sa giera.

23) Ang isang mundong walang Dios ay walang kwenta.

24) Masama ang tukso, pero paraan ito upang “patibayin ang dibdib” ng isang naglilingkod sa Dios.

25) Lahat ng mga Dios ay sama-samang gumagawa para sa ikaliligtas nila.

26) Ang pagkakaroon ng kapansanan o kapintasan ay paraan upang maramdaman ang biyaya at kabutihan ng Dios.

27) Ang malinis, ginagamit ng Dios.

28) Malaki ang lugar ng Pilipinas sa puso ng Dios.

29) Ang Kristyano ay nagbabata ng pag-uusig.

30) As long na may tinitiis ka at mapagtiisan ito hanggang sa huli, malaki ang iyong chance sa kaligtasan.

31) Ang kapangyarihan ng Dios ay nagiging sakdal sa oras ng ating kahinaan.

32) Ang Kristiano, habang nahihirapan ay lalong natutuwa.

33) Ang mga napanghihimasukan ni Satanas ay yaong mga walang takot at hindi mapagpigil.

34) Mag-isip tayo ayon sa pananampalataya, lagi nating isipin kung ano ang mabuti.

35) We should spend the most precious of our time for the Lord.

36) Kaya tayo ay may kahinaan o kapinsanan ay upang hindi tayo magpalalo ng labis.

37) We are the master of our faith and the captain of our soul.

38) God has given you the best that you deserve.

39) Kung gusto mong maligtas, wag mong ibigin ang iyong sarili.

40) Ang isang tunay na lalaki ay hindi umaatras sa pakikipagbaka sa katwiran.

41) Everything in this world will remind us of God, even every drop of a leaf from its stem will remind us of His glory

42) Lalo dapat tayong maging matatag kapag iniistorbo tayo ng kaaway.

43) Ang mga pahayag ng Dios ay nagpapatunay ng Kanyang pagmamahal sa mga naglilingkod sa Kanya.

44) Nakikinig ka man ng katuwiran pero hindi mo ito ginagawa, hindi ka pa rin aariing ganap.

45) Hindi tungkulin ang may kailangan sa atin kung ‘di Tayo ang nangangailangan ng tungkulin upang maligtas.

46) Bilang tagapagturo, dapat alam mo sa sarili mo ang iyong tinuturo.

47) Kung may hinihiling ka sa Dios, gawin mo ang part mo, at kung hindi man Niya ito ibigay, tanggapin mo.

48) You should know first the objective before you do something.

49) We must be ready to be ignored, disregarded, as long as the glory remains to the God in the Heavens.

50) Ang kapatid na marunong maawa sa nangangailangan, pinananahanan ng pag-ibig ng Dios.

Part 1

Minsang sinabi ng Pantas… (Part 1)

1) Mahalaga ang kaalaman sa mali upang malaman ang tama.

2) Gawain ng taong sakdal ang magmahal sa kaaway.

3) The worst enemy is he who was once a friend.

4) Kung saan mahirap ang pagtupad, doon napakalaki ang kabanalan.

5) Just do your best, and let God do the rest.

6) Gumawa ng kabutihan, gantihan man ng masama.

7) For us to be perfectly united, to be fruitfully one, we have to put on Charity.

8) Ang pagiging metikuloso ay daan sa kabanalan, you cannot be perfect if you’re not meticulous.

9) Walang katuwirang kumain ang hindi gumawa.

10) Ang taong may pag-asa ay naglilinis ng kanyang sarili.

11) Kasalanan – pumipigil sa paggawa ng mabuti.

12) Ang diwa ng Dios, gumawa ng mabuti sa lahat, kahit sa mga hindi kumikilala sa Kanya.

13) Every inch, every millimeter and every centimeter of the Bible is true.

14) Ang taong nakataas ang noo, nakatitiyak ng kinalalagyan.

15) He supply the delights of our heart.

16) The best things in life are free.

17) A lifetime is not enough to understand the word of God.

18) Kahit gaano ka-pangit ang isang tao, may makikita kang maganda sa kanya, hanapin mo lang.

19) It is better to be over-protective, than less protective.

20) Kung kay Kristo ka, may gagawin ka.. Hindi pwedeng wala!

21) Ang isang taong nagtatagumpay ay hindi umaayaw.

22) Consume the energy of your youth and release it for the glory of God.

23) Magsalita ka ng katotohanan kahit paratangan man ng kasinungalingan

24) When you do something for the Lord, do it with all your best.

25) Saying is one thing, but proving is another thing.

26) Ang pagkakaisa ng Kristiano ay pagkakaisa sa pag-ibig.

27) The lesser you ask for yourself and the more you ask for others, the more God listens to you.

28) Walang palpak sa Bibliya, daanin man sa Siyensya, Lohika..

29) Hindi man natin alam ang bukas, sabi sa Bibliya, may maligayang wakas sa taong may kapayapaan.

30) Ang mga pang-langit, may bunga na buhay na walang hanggan, ang pang-lupa, nagbubunga ng kasiraan.

31) Ang isang lingkod ng Dios ay bilanggo sa paglilingkod sa Dios.

32) May mga nakasulat sa langit na wala sa Bibliya.

33) Ang pantas na napapanahon, kailangan ng tao sa panahong iyon.

34) Every perfect gift is from God above.

35) Ang Dios, kung magbigay, sakdal – dapat din sakdal ang paggawa ng mga lingkod.

36) Ang mga tinuturuan ng aral ng Dios ay silang mga tumitigil sa paggawa ng masama.

37) Maaaring ang may mga pag-ibig ay maagaw pa at mawalan ng pag-ibig.

38) Ang ginagalaw ni Satanas ay ang mga lingkod na hindi nag-iingat ng kanyang sarili.

39) It is the inner man in the heart which is precious in the eyes of God – ito ang dapat nating mapalago.

40) Sa pamamagitan ng pagpapakita ng kabutihan sa kaaway, nagbibigay tayo sa kanila ng pagkakataon upang makaunawa ng katwiran at maligtas.

41) Ang pag-awit, dapat nanggagaling sa puso.

42) Ang kapatid na di nagpapasalamat, hindi matatawag na banal.

43) Ang tunay na kapatid, madapa man, nagpapatuloy pa rin sa paggawa.

44) Kung ang kapatid ay may kasamang Dios, hindi hadlang ang kahirapan, gagawa at gagawa ng paraan upang makapagtagumpay.

45) Kung lingkod ka ng Dios, dapat ay nandoon ka kung nasaan S’ya.

46) Ang natitisod, anak ng kapahamakan.

47) Ang pag-iingat ng kanyang sarili ay batas ng Espiritu Santo.

48) Do it as quietly as you can.

49) Ang tinuturuan ng Dios ay siyang nakakakilala ng pag-iisip ng Dios.

50) Para makagawa ng mabuti, humingi ng tulong sa Dios at ilihim ito sa lahat.